Skrócenie okresu wypowiedzenia

Kwestię dotyczącą rozwiązania umowy o pracę regulują przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z art. 30 § 1 kodeksu pracy umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem jednej ze stron lub bez zachowania zachowania okresu wypowiedzenia albo umowa rozwiązuje się z upływem czasu na który była zawarta.

Długość okresu wypowiedzenia szczegółowo określa kodeks pracy i zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą się do tych terminów stosować. W niektórych przypadkach przepisy prawa dopuszczają skrócenie okresu wypowiedzenia. Sytuacja taka dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub czas określony. Wypowiedzenie jednak musi wtedy nastąpić z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Wówczas pracodawca może, w celu wcześniejszego zakończenia umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia do maksymalnie 1 miesiąca. W takiej sytuacji za pozostałe dwa miesiące pracownik ma prawo do odszkodowania. Jest to tzw. jednostronne skrócenie wypowiedzenia na podstawie art. 36.1 § 1 kodeksu pracy. Okres, za który pracownikowi należne jest odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym czasie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Kodeks pracy dopuszcza także porozumienie stron w sprawie skrócenia przysługującego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 36 § 6 kodeksu pracy strony po dokonaniu wypowiedzenia mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Porozumienie takie nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę.

Z propozycją takiego porozumienia może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Skrócenie tego okresu na wniosek pracownika pozbawia go prawa do odszkodowania. Zatem pracownik występując z propozycją skrócenia nie może liczyć na to, że otrzyma odszkodowanie.

Ponadto pracownik w celu wcześniejszego zakończenia umowy o pracę może wystąpić z propozycją porozumienia o rozwiązaniu umowy jeszcze przed złożeniem przez którąkolwiek ze stron wypowiedzenia. Wówczas rozwiązanie umowy o pracę następuje na mocy porozumieniem stron (art. 30 § 1 pkt 1 kodeksu pracy).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here