Jak poprawić zdolność kredytową

Są w życiu takie momenty kiedy potrzebujemy wsparcia finansowego w postaci kredytu, an przykład kiedy potrzebujemy kupić nową pralkę czy zmienić samochód. Naturalnym rozwiązaniem problemu braku gotówki jest udanie się do banku po kredyt.

Sprawdź jakie informacje na nasz temat sprawdzają banki i co biorą pod uwagę, oraz jak w oczach banku możemy poprawić swoją zdolność kredytową.

Co sprawdza bank?

Bank interesuje się wieloma aspektami naszej zdolności kredytowej podczas oceny, a podstawowe dane interesujące banki to:

– wysokość posiadanych przez kredytobiorcę stałych dochodów (umowa o pracę, kontrakt, emerytura, renta itp.
– wysokość stałych wydatków kredytobiorcy (czynsz, opłaty za media, raty innych kredytów, alimenty itp.
– liczba osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy.
Istotne są również:
– charakter miejsca zamieszkania (stałe zameldowanie, tymczasowe
– posiadanie współmałżonka, jego dochody, istnienie rozdzielności majątkowej;
– korzystanie z kredytów w innych bankach;
– rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu (osobiste, rzeczowe, weksel, poręczenie, gwarancja, zastaw, hipoteka itp.
– cechy osobiste osoby ubiegającej się o kredyt.

Co dalej?

Jeżeli bank zgromadzi już wystarczające informacje na nasz temat to oblicza zdolność kredytową za pomocą prostego wzoru:

ZK = (Dn – R – Z) / L

wygląda to dość skomplikowanie ale rozszyfrujmy ten wzór:

Dn – średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego kredytobiorcy
R – wysokość miesięcznej raty wnioskowanego kredytu (wraz z odsetkami)
Z – miesięczne zobowiązania kredytobiorcy
L – liczba osób w gospodarstwie domowym

W ten właśnie sposób bank określa jaki dochód przypada na każdego członka w naszym gospodarstwie domowym po spłacie zobowiązań. Wysokość tej kwoty każdy bank ustala indywidualnie.

W lutym 1010 roku KNF uchwalił tak zwaną „Rekomendację T”, która zaostrzyła kryteria oceny zdolności kredytowej ustaliła między innymi, że kredyt może być udzielony wyłącznie kiedy DN-R-Z nie przekroczy progu 50% miesięcznych dochodó gospodarstwa domowego.

Credit scoring

Kolejną używaną przez banki metodą jest cerdit scoring czyli ocena punktowa, w któej wartości liczbowe są przyporządkowane cechom ilościowym i jakościowym kredytobiorcy. Również w tym przypadku punktacja oraz analiza jest ustalana indywidualnie przez bank.

Badanie historii kredytowej

Cała nasza historia kredytowa jest przechowywana przez Biuro Informacji Kredytowej – BIK. Instytucja ta udostępnia raporty bankom oraz SKO-om w celu wykorzystania w procesie podejmowania przez banki decyzji o przyznaniu kredytu.

Jak poprawić zdolność kredytową

Każdy obywatel może samodzielnie zwrócić się do BIK o udostępnienie informacji na swój temat i otrzymać raport zawierający naszą ocenę zdolności kredytowej. Z usługi BIK możemy skorzystać za darmo raz na 6 miesięcy.

Warto skorzystać z takiego raportu, choćby dlatego aby upewnić się, że informacje w nim zawarte odpowiadają stanowi faktycznemu i są odpowiednio gromadzone.

Teraz już wiecie co wpłaywa na Waszą ocenę zdolności kredytowej więc będzie Wam prościej ją poprawić. Warto pracować na pozytywną historię kredytową, bo nigdy nie wiadomo kiedy będziemy musieli skorzystać z możliwości zaciągnięcia kredytu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here